Người dạy: Nhữ Thị Hà; Tên bài: Định luật bảo toàn khối lượng;  Môn: hóa học 8